Utbetaling

 • Skatt av inntekter

  Ved bilutleie via nettbasert markedsplass gjelder de ordinære regler for beskatning av inntekt fra utleie av løsøre. Du er selv ansvarlig for å innrapportere inntekter i din skattemelding. 

  Du er skattepliktig fra første krone dersom brutto utleieinntekt overstiger kr 10 000,–. Videre er du fradragsberettiget for administrasjonsgebyret som Nabobil.no har belastet (25 %) og kr 2,80* per kilometer kjørt når leietaker dekker drivstoff. Det er viktig å påpeke at fradrag etter kilometersats forutsetter at bruk av bilen ifbm. utleie (og evt. annen inntektsgivende aktivitet) ikke overstiger 6000 i inntektsåret. Dersom kjørte km overstiger 6000 skal bilen regnskapsbehandles (les mer lenger ned).

  Det vil beregnes en skattesats på 23 % av dine nettoinntekter i 2018. 

  * Km fradrag for inntektsåret 2018: 3,50 - 20% (drivstoff) = 2,80 kr

  Utdrag fra: Skatteplikt ved utleie av bil som formidles via nettbasert markedsplass

  «Dersom bilen utelukkende brukes til inntektsgivende bilutleie (og/eller yrkeskjøring) anses bilen som yrkesbil. Bilen anses også som yrkesbil dersom kjøring i forbindelse med inntektsgivende bilutleie (og/eller yrkeskjøring – både i lønnet arbeid og virksomhet) utgjør minst 6000 km per år. Forholdene over en treårsperiode bør imidlertid legges til grunn, se Lignings-ABC "Bil – fradrag for bilkostnader" pkt. 2.2.2 s. 184.

  Hvis det er tale om en yrkesbil gis det i utgangspunktet fradrag for alle kostnader ved bilholdet. Det skal imidlertid foretas en tilbakeføring av privat bruk der utleier også bruker bilen privat, slik at fradraget vil bli redusert i henhold til skatteloven § 6-12. Det er ikke mulig å fradragsføre etter sats dersom bilen anses som yrkesbil. Skal en kreve fradrag for kostnader i forbindelse med yrkesbil må skjema RF-1125 "Bruk av bil" fylles ut og vedlegges selvangivelsen. Ved regnskapsligning må også skjema RF-1084 "Avskrivning" leveres.»

  For at fradrag skal innrømmes er det også en forutsetning at det drives inntektsgivende aktivitet. Det kan unntaksvis aksepteres at fradrag etter sats i enkelte tilfeller vil overstige utleieinntekten. Men dersom fradrag etter sats over flere år overstiger utleieinntektene, vil det trolig ikke være tale om en inntektsgivende aktivetet som berettiger fradrag. Dette følger av alminnelige skatterettslige prinsipper, og kan sies å være en forutsetning etter hovedregelen om fradrag i skatteloven § 6-1: «Det gis fradrag for kostnad som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt.»

  Nabobil anbefaler at du kontakter Skatteetaten direkte dersom du har spørsmål rundt skatt av dine inntekter. 

   

 • Hva kan jeg tjene på utleie?

  Tjen ekstra penger på å leie ut bilen din når du ikke bruker den. Som utleier får du utbetalt 75% av leiesum og ekstra kjørte kilometer. 25% går med til å dekke forsikring, administrasjonsgebyr til Nabobil og mva på administrasjonsgebyret. 

  Bompenger og drivstoff belaster vi ikke administrasjonsgebyr på. Bompenger og gebyr for mangelfull drivstoffylling tilfaller leietaker i sin helhet.

 • Utbetaling av leieforholdet

  Utbetaling skjer så snart leieforholdet er ferdigstilt. Det er derfor viktig at man som utleier følger opp at leietaker registrerer bilen som hentet og levert. Om leietaker ikke har ferdigstilt leieforholdet kan du sende oss en mail på hjelp@nabobil.no med informasjon om kilometerstand ved henting og levering, eventuelle bompasseringer og om det ble fylt drivstoff.

  Det er viktig at du oppgir et kontonummer på din profil slik at vi kan gjennomføre utbetalingene til deg. Dersom du endrer ditt kontonummer ber vi om at du oppdaterer dette i din Nabobil profil slik at vi betaler til riktig konto.

  Når leietaker har ferdigstilt leieforholdet vil du motta en e-post med kvittering, som gir en full oversikt over utbetalingen som blir gjort.