Sist oppdatert: 14. juli 2021

Følgende vilkår gjelder ved leie av privatbil gjennom nettstedet under domenet http://nabobil.no (''nabobil.no'').

Nabobil.no drives av Nabobil.no AS (org.nr. 915 377 297 MVA) med registrert adresse Møllergata 8, 0179 Oslo (''Nabobil'').

1. Registrering som leietaker

For å benytte Nabobils tjenester som leietaker må du til enhver tid oppfylle våre kvalifikasjonskrav for leietakere. Nabobil kan fritt oppdatere og endre kvalifikasjonskravene for leietakere. Oppdaterte kvalifikasjonskrav vil bli gjort tilgjengelig på nabobil.no.

Som beskrevet i vår personvernerklæring gir du Nabobil tillatelse til å innhente opplysninger for å bekrefte at du oppfyller kvalifikasjonskravene, herunder førerkortstatus. Nabobil kan til enhver tid be deg om å bekrefte at du fortsatt oppfyller kvalifikasjonskravene, samt å fremskaffe tilfredsstillende bevis på dette. Kan du ikke fremskaffe slike bevis, kan Nabobil avslutte medlemskapet ditt umiddelbart.

Du plikter uoppfordret å informere oss løpende om inntrådte hendelser som kan være relevante for å vurdere om du tilfredsstiller vilkårene, samt å avstå fra å leie eller kjøre biler du kan få tilgang til gjennom nabobil.no inntil det er avklart om vilkårene er oppfylt. Slike hendelser kan for eksempel være trafikkforseelser, ulykker eller annen relevant informasjon. Unnlater du å gi oss slik informasjon kan vi avslutte medlemskapet ditt umiddelbart.

All informasjon oppbevares og behandles i samsvar med det som er angitt i Nabobils personvernerklæring.

2. Avtale om leie

Når utleier godtar en reservasjon fra din brukerkonto, inngås bindende leieavtale mellom deg som leietaker og utleier. Ved å inngå leieavtale bekrefter du samtidig at du lovlig kan inngå slik avtale og disponere over de midler du tilbyr som betaling i henhold til punkt 4. Tid og sted for påbegynnelse og avslutning av leieforholdet avtales direkte mellom deg og utleier. I tillegg skal følgende vilkår anses som del av leieavtalen mellom deg og utleier:

1. Utleiepris opplyst av utleier på nabobil.no

2. Utleiers beskrivelse av utleiebilen på nabobil.no,

3. Nabobils vilkår for utleiere,

4. Disse vilkårene for leietakere,

5. Nabobils krav til utleiebiler,

6. Nabobils krav til leietakere,

7. If Forsikringsvilkår for Privat Kaskoforsikring for kjøretøy utleid gjennom Nabobil.

3. Bilens tilgjengelighet

Utleier plikter å stille bilen til din disposisjon på det avtalte tidspunktet. Med mindre annet er avtalt fremgår bilens plassering av utleiers profilside. Du plikter å returnere bilen til samme sted ved leieperiodens slutt. Skal bilen leveres et annet sted må dette være avtalt.

4. Betaling

Betalingsmottaker

Nabobil foretar oppgjør til utleier. Din betaling av leie eller andre utestående beløp kan derfor utelukkende skje med befriende virkning til Nabobil. Utleier har ikke rett til å kreve noe vederlag fra deg i forbindelse med leieavtalen utover det som innkreves av Nabobil i samsvar med leieavtalen.

Depositum

Når avtale om leie er inngått mellom deg og utleier har Nabobil rett til å innkreve et depositum som sikkerhet for dine forpliktelser overfor utleier og Nabobil. Informasjon om depositumets størrelse fremkommer sammen med opplysninger om leien i forbindelse med reservasjonen.

Dersom det anses nødvendig, kan Nabobil også senere kreve depositum, eventuelt ytterligere depositum, uavhengig av om dette var opplyst ved reservasjonen. Dersom slikt ytterligere depositum er nødvendig vil du bli varslet, og har da mulighet til å overføre depositumet eller avbestille reservasjonen.

Leie

Når avtale om leie er inngått mellom deg og utleier plikter du å betale utleieprisen som er opplyst i forbindelse med din reservasjon og som fremkommer av ordrebekreftelsen.

Gebyr

Du er ansvarlig for betaling av alle gebyrer og utgifter relatert til din bruk av bilen fra leieperiodens start til bilen returneres. Slike gebyrer og utgifter inkluderer, men er ikke begrenset til, parkeringsutgifter, bompenger, bensinutgifter og gebyrer ilagt for parkerings- og trafikkforseelser.

Oppgjør

Ved bruk av Nabobils tjenester gir du oss rett og tilgang til å belaste betalingskort du har registrert i vårt system for alle utestående beløp du er ansvarlig for, inkludert, men ikke begrenset til, depositum, leie, gebyr, egenandeler og skadeerstatning.

Alle økonomiske krav mot deg som ikke trekkes fra kort (herunder der Nabobil ikke har lykkes med å trekke betaling fra oppgitt kort eller der det er en manuell refusjon med faktura til motpart eller faktura til utleiere), overdras til Arvato Finance AS. Kunden vil motta og er forpliktet til å betale krav fra Arvato Finance AS. Det vil påbeløpe et fakturagebyr på fakturaer utstedt av Arvato Finance AS.

5. Bruk av bilen

Du plikter å utvise alminnelig aktsomhet ved bruk av bilen. Du er ansvarlig for overholdelse av alle lover og regler knyttet til motorisert ferdsel, herunder trafikkreglene.

Dersom Nabobil eller forsikringsselskapet får informasjon om at utleiebilen er brukt i forbindelse med straffbare forhold vil forsikringen ikke gjelde for leietaker. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, tyveri, smugling, svindel og vold.

Utleiebilen kan kun anvendes til privat bruk. Utnyttelse til kommersielle formål er ikke tillatt (eksempelvis drosjetjenester som Uber, Lyft, Haxi mv.).

Av forsikringsmessige årsaker er det kun registrerte leietakere som har lov til å kjøre utleiebilen. Hvis du ønsker at andre personer skal kunne benytte utleiebilen i leieperioden, må du registrere vedkommende hos Nabobil.no. Ekstrasjåføren anses som registrert når Nabobil bekrefter registreringen. Sjåføren som legges til må være en verifisert Nabobil.no-bruker i henhold til Nabobils brukervilkår. Ved manglende overholdelse av krav om registrering av ekstrasjåfører, vil leietaker være fullt ut ansvarlig for tredjeparters bruk av utleiebilen i uleieperioden. Ved brudd på disse vilkårene vil forsikringen ikke gjelde for leietaker.

Registrert leietaker er ansvarlig for å påse at brukerkontoen ikke gjøres tilgjengelig for andre. All bruk av leietakers konto er leietakers ansvar.

Registrert leietaker er ansvarlig for å dekke alle kostnader, tap eller skade påført av tredjepersoner med mindre tredjeparten tar kontakt med Nabobil og skriftlig vedkjenner seg ansvaret, eller det foreligger en rettsavgjørelse som fastslår at Nabobil kan rette kravet mot tredjepart.

Du vil være fullt ut ansvarlig for eventuelle krav, tap eller skader relatert til bruk av bilen i strid med dette punkt 5. Du erkjenner at bruk av et kjøretøy i strid med dette punkt 5 eller sikkerhetsforskrifter fastsatt av forsikringsselskapet kan medføre reduksjon eller bortfall av forsikringsdekning.

Nabobil forbeholder seg retten til å kansellere en reservasjon dersom vi finner dette nødvendig. Er bruken av kjøretøyet tiltrådt, kan vi kreve at kjøretøyet leveres tilbake til utleier. Dersom kjøretøyet ikke leveres tilbake, kan Nabobil iverksette tvangsinnhenting av bilen.

6. Bilens tilstand

Utleiebilene tilbudt på nabobil.no eies av tredjeparter, og er ikke inspisert eller vedlikeholdt av Nabobil, med mindre annet er særskilt angitt.

Du plikter å undersøke bilen nøye før du tar den i bruk. Dersom du oppdager skader i forbindelse med undersøkelsen må du varsle Nabobil umiddelbart, samt dokumentere eventuelle skader med tydelige bilder. Dersom du unnlater å varsle skader i samsvar med dette punkt 6, eller bildene du tok ikke er tydelige, og du likevel tar bilen i bruk, kan Nabobil legge til grunn at skaden(e) oppstod under din leieperiode, og kan holde deg ansvarlig for disse skadene.

Etter leieforholdet er ferdig plikter du å dokumentere bilens tilstand. Eventuelle skader som har oppstått under leieforholdet skal meldes inn til Nabobil umiddelbart. Om bildene tatt ved levering er av dårlig kvalitet og ikke egner seg til å dokumentere bilens tilstand kan tvilsrisikoen ved skadesaker falle på deg (leietaker). Dette innebærer at Nabobil kan holde deg ansvarlig for skader der det er sannsynliggjort at skaden har oppstått under leieforholdet

7. Skader

Rapportering av skade

Dersom det oppstår skader på bilen i leieperioden må du umiddelbart melde ifra om dette til Nabobil.

Du må benytte alle rimelige tiltak for å sikre navn på og eventuelt skriftlige erklæringer fra vitner, og du må gi Nabobil skriftlig beskrivelse av hendelsen ved bruk av standard skademeldingsskjema tilgjengelig på nabobil.no.

Du plikter å bistå Nabobil og/eller Nabobils forsikringsselskap i undersøkelser av skadeforløp og omfang, herunder ved å gi Nabobil tilgang til identitetsinformasjon, forsikringsinformasjon og annen tilgjengelig informasjon om involverte parter i hendelsen. Du er videre pålagt å samarbeide ved etterforskningsarbeid utført av Nabobil, vårt forsikringsselskap og andre som behandler saken etter avtale med Nabobil.

Etter en hendelse som medfører skade kan du ikke fortsette å bruke bilen, med mindre du har skriftlig tillatelse fra Nabobil. Unnlatelse av å rapportere en kollisjon eller annen skade kan redusere eller medføre bortfall av forsikringsdekning, og medføre ubetinget ansvar for deg som leietaker.

Skader på utleiebilen – Ansvar og forsikring

Som leietaker er du ansvarlig for ethvert tyveri og enhver skade på utleiebilen som oppstår i løpet av utleieperioden. For skader som dekkes av utleieforsikring gjennom If Skadeforsikring NUF er ditt ansvar likevel begrenset som nærmere beskrevet nedenfor.

Nabobil samarbeider med If Skadeforsikring NUF om forsikring av utleieres økonomiske interesser i utleiebilen med en forsikringssum opp til 1 million kr ("Utleieforsikringen"). Utleieforsikringen gjelder til fordel for den registrerte eier av utleiebilen som angitt i forsikringsbevis som skal være mottatt av utleier og leietaker før bilen tas i bruk av leietaker. Utleieforsikringens dekningsomfang fremgår av If Forsikringsvilkår for Privat Kaskoforsikring for kjøretøy utleid gjennom Nabobil gjeldende på tidspunktet for start av utleieperioden ("Forsikringsvilkårene"). Forsikringen dekker ikke under noen omstendighet skader som er oppstått før reservasjonen er bekreftet og utleieprisen er innbetalt til Nabobil av leietaker.

Dersom tyveri eller skade på utleiebilen helt eller delvis dekkes av Utleieforsikringen eller utleiebilens ordinære forsikring er ditt direkte ansvar overfor Utleier begrenset tilsvarende. If Forsikring kan likevel kreve erstatning av deg for forsikringsutbetalinger til utleier eller tredjepart (regress) dersom forsikringstilfellet er forårsaket ved grov uaktsomhet, brudd på sikkerhetsforskrifter eller det foreligger andre forhold som i henhold til Forsikringsvilkårene gir grunnlag for slik erstatning.

Forsikringen vil ikke være gyldig for deg som leietaker dersom bilen blir benyttet i straffbare forhold av deg eller noen andre. I slike tilfeller vil forsikringsselskapet kunne vurdere å kreve sine utlegg tilbake fra deg som leietaker.

Du er ansvarlig for egenandel og øvrige gebyrer som i henhold til Forsikringsvilkårene påløper ved skade som dekkes av utleieforsikringen. Du plikter å betale slike egenandeler og gebyr til Nabobil, som innkrever dette på vegne av If Skadeforsikring NUF.

Nabobil skal ikke under noen omstendighet bli holdt ansvarlig for tyveri, skade eller tap av utleiebilen eller andre eiendeler tilhørende utleier. Du plikter å holde Nabobil skadesløs ved ethvert krav fra utleier, If Forsikring eller andre tredjeparter som skyldes din bruk av utleiebilen eller mislighold av denne avtalen, herunder ethvert tyveri og enhver skade som er oppstått under leieperioden.

Dersom bilen er påført skade ved uaktsomhet eller brukerfeil av leietaker eller noen leietaker har ansvaret for og dette kan dokumenteres, kan leietaker holdes ansvarlig for kostnadene for reparasjon mv. Dette gjelder selv om kostnadene ikke dekkes av forsikringen.

Bilansvar

Utleier er pålagt å ha egen ansvarsforsikring i tråd med bilansvarsloven selv om leieforholdet omfattes av Nabobils forsikring i IF Skadeforsikring NUF.

Forsikringsselskapet kan på nærmere vilkår som følger av bilansvarsloven kreve regress fra eier eller bruker av bilen. Dette gjelder blant annet dersom det er utvist grov uaktsomhet eller bilføreren har vært påvirket av alkohol. Du er ansvarlig for ethvert krav om regress fra forsikringsselskapet for skader som har oppstått i løpet av utleieperioden, uavhengig av om kravet er rettet mot deg eller utleier, med mindre regresskravet skyldes at utleier har opptrådt grovt uaktsomt.

8. Ansvarsfraskrivelse

Nabobil.no er en tjeneste som hjelper bileiere og leietakere med å komme i kontakt på en enkel og effektiv måte. Nabobil tilbyr en plattform for avtaleinngåelse mellom utleier og leietaker, samt håndtering av leiebetaling og etablering av Utleieforsikringen som nærmere beskrevet i disse vilkårene for leietakere. Nabobil skal ikke under noen omstendighet anses part i noen avtale om leie av bil.

Nabobil frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar for leieavtalens oppfyllelse, dette inkluderer, men er ikke begrenset til, tap som følge av at bilen ikke er tilgjengelig på avtalt sted eller tidspunkt, feil eller mangler ved en bil, samt utleiers øvrige handlinger eller passivitet.

9. Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

10. Endringer

Nabobil forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Oppdaterte vilkår vil bli gjort tilgjengelig på nabolbil.no. Dersom endringene i vilkårene etter Nabobils vurdering innebærer en vesentlig endring av utleier eller leietakers rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på nabobil.no 30 dager før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på nabobil.no godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke Nabobil.no.