Ofte stilte spørsmål

 • Hvordan fungerer Nabobil?

  Visste du at norske biler i snitt står stille mer enn 23 timer per dag? Nabobil.no er en markedsplass som kobler privatpersoner som trenger en bil med andre privatpersoner som leier ut en bil. Hvis du trenger en bil, kan du bruke vår plattform til å finne den bilen i nærheten av deg som passer dine behov, enten det er i jobbsammenheng, tur til handlesenteret, helgetur eller ferie. Her er det mange muligheter! 

  Vi har Nabobiler tilgjengelig over hele landet! Bruk søkefunksjonen og søk på adresse, tettsted eller by for å se om det er noen Nabobiler tilgjengelig i ditt nabolag.

 • Avbryte en forespørsel

  Avbryte en forespørsel

  Du kan ikke avbryte en forespørsel. Forespørselen vil utløpe etter 24 timer om utleier ikke avslår forespørselen. Vær oppmerksom på at det ikke foreligger en reservasjon før leieforholdet faktisk er betalt for av deg gjennom Nabobil.no.

  Hvis du ønsker å sende ut flere forespørsler samtidig er dette fullt mulig, og du velger selv hvem du vil betale for om du får flere aksepter fra forskjellige utleiere.

  Utleieren svarer ikke

  Om du ikke får svar på en forespørsel anbefaler vi at du sender ut flere. Utleiere har 24 timer til å svare på en forespørsel. Du har mulighet til å sende ut så mange forespørsler du ønsker. Om du får flere forespørsler akseptert, kan du velge hvilken bil du vil betale for. De du velger å ikke betale for vil få en varsel om at du har valgt en annen bil denne gangen. 

 • Prising av bil og tillatt kjørelengde

  For at du skal få leid ut bilen din mest mulig er det viktig at prisen på bilen din er konkurransedyktig. Vi anbefaler derfor å starte med en lav pris slik at du øker etterspørselen fra leietakere. Når du har gjennomført noen vellykkede leieforhold og fått gode tilbakemeldinger kan du øke prisen. 

  For å endre på prisinnstillingene dine trykk "Dine biler" - Velg riktig bil - klikk på "Pris og kjørelengde". Her kan du velge leiepris per time, dag, uke og måned. Videre kan du registrere hvor mange kilometer som er inkludert per dag, uke og måned. Dersom du ønsker å belaste mer eller mindre enn 2 kr. per overkjørte kilometer kan du også endre dette ved å trykke på "Endre pris per km". 

 • Hva er kvalifikasjonene for å leie bil?

  For å leie bil hos oss, må du:

  • ha gyldig førerkort klasse B
  • godkjennes i kredittsjekk gjennomført av Bisnode (minimum score 19/100)
  • være minimum 20 år gammel for å leie ordinære biler
  • være minimum 30 år gammel for å leie biler som har 250 hestekrefter eller mer.
  • verifisere din identitet med BankID eller førerkort og pass
  • verifisere ditt telefonnummer via SMS

  Leietakere under 26 år må betale et ung sjåfør gebyr på 100,- per påbegynte leiedøgn. 

  NB: Selv om du oppfyller alle kravene over, forbeholder vi oss retten til å nekte leietakere medlemskap hos Nabobil.no.

  Nabobil har midlertidig endret sine vilkår når det gjelder verifisering av førerkort som er utstedt i land utenfor Norden (Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island). Dersom ditt førerkort er utstedt i et annet land vil du dessverre ikke få anledning til å leie bil gjennom Nabobil. 

   

 • Henting og levering av bilen

  Leietaker og utleier avtaler når/hvor henting og levering av bil skal skje seg i mellom. Normalt skal bilen hentes og leveres på utleier sin adresse. 

  Hente- og leveringsskjema
  Ved henting og levering av bilen skal leietaker fylle ut et skjema i Nabobil-appen. Vi anbefaler at appen lastes ned før henting av bilen, den finner du i App Store og Google Play. Skjemaet finner du via samtalen med utleier. 

  I skjemaet skal det lastes opp minimum 5 bilder av bilen (4 utvendig og 1 av dashbord). Dette gjøres for å dokumentere bilens tilstand ved henting og levering. Bildene benyttes i behandling av skadesaker og blir delt med vår forsikringspartner ved behov. 

  Etter bildene er tatt skal det registreres kilometerstand og drivstoffnivå på bilen. Dette benyttes for å beregne eventuelle ekstrautgifter (ekstra kjørte kilometer og manglende drivstoff). Ekstrautgiftene blir trukket direkte fra kortet som er registrert på leietaker sin profil. 

  Både utleier og leietaker har tilgang til å se både bilder og annet som blir lastet opp i skjemaet ved henting og levering via samtalen seg imellom, enten i Nabobil-appen eller på Nabobil.no. 

   

   

 • Bompenger

  Leietaker er ansvarlig for å dekke utgifter forbundet med alle bompasseringer som er gjort under leieforholdet. Leietakere skal registrere dette selv, men vi har også laget et verktøy for utleiere slik at man kan kontrollere at beløpene stemmer. Via bompengeoppgjør kan utleier laste opp en oversikt over alle passeringene som er registrert på sin bombrikke. 

  Leietaker kan la Nabobil-appen registrere bompasseringer automatisk eller legge inn manuelt ved leieforholdets slutt. Vi anbefaler at leietaker tillater automatisk bomregistrering. 

  Automatisk bomregistrering (leietaker)

  1. Last ned Nabobil-appen

  2. Tillat Nabobil sporingstjenester i innstillingene på din smarttelefon

  Slik fungerer sporingen:
  Deler du posisjonen din med oss under leieforholdet så beregner vi bompengebeløpet og kilometer kjørt for deg. Når du laster ned appen vil vi spørre om din tillatelse til å følge med på din posisjon når du kjører.

  Dersom du skal ved en feil ha trykket "nei" til sporing på din telefon kan du på nytt tillate dette i innstillinger under stedstjenester på din telefon. 

  Sporingen er kun aktiv under selve leieforholdet. 

  Manuell registrering av bompenger (leietaker)
  Som leietaker kan du fylle inn beløp manuelt for dine bompasseringer når leveringsskjemaet fylles ut. Dette beløpet belastes betalingskortet du har registrert i din konto. 

  Om du ikke husker hvor mye bompenger du har brukt under leieforholdet anbefaler vi deg å bruke bompengekalkulatoren som er linket til under feltet for bompenger: 

   

   

 • Skatt av inntekter

  Denne informasjonen er hentet direkte fra Skatteetaten sine hjemmesider. Nabobil påtar seg ikke ansvar for at informasjonen er oppdatert til en hver tid og anbefaler hver enkelt å sette seg inn i regelverket som gjelder. Nabobil anbefaler at du kontakter Skatteetaten direkte dersom du har spørsmål rundt skatt av dine inntekter. 

  Ved bilutleie via nettbasert markedsplass gjelder de ordinære regler for beskatning av inntekt fra utleie av løsøre. Du er selv ansvarlig for å innrapportere inntekter i din skattemelding. 

  Du er skattepliktig fra første krone dersom brutto utleieinntekt overstiger kr 10 000,–. Videre er du fradragsberettiget for administrasjonsgebyret som Nabobil.no har belastet (25 %) og kr 2,80* per kilometer kjørt når leietaker dekker drivstoff. Det er viktig å påpeke at fradrag etter kilometersats forutsetter at bruk av bilen ifbm. utleie (og evt. annen inntektsgivende aktivitet) ikke overstiger 6000 kilometer i inntektsåret. Dersom kjørte kilometer overstiger 6000 i inntekstsåret skal bilen regnskapsbehandles som yrkesbil (les mer lenger ned).

  Det vil beregnes en skattesats på 23 % av dine nettoinntekter i 2018. 

  * Km fradrag for inntektsåret 2018: 3,50 - 20% (drivstoff) = 2,80 kr

  Utdrag fra: Skatteplikt ved utleie av bil som formidles via nettbasert markedsplass

  "Dersom bilen utelukkende brukes til inntektsgivende bilutleie (og/eller yrkeskjøring) anses bilen som yrkesbil. Bilen anses også som yrkesbil dersom kjøring i forbindelse med inntektsgivende bilutleie (og/eller yrkeskjøring – både i lønnet arbeid og virksomhet) utgjør minst 6000 km per år. Forholdene over en treårsperiode bør imidlertid legges til grunn, se Lignings-ABC "Bil – fradrag for bilkostnader" pkt. 2.2.2 s. 184.

  Hvis det er tale om en yrkesbil gis det i utgangspunktet fradrag for alle kostnader ved bilholdet. Det skal imidlertid foretas en tilbakeføring av privat bruk der utleier også bruker bilen privat, slik at fradraget vil bli redusert i henhold til skatteloven § 6-12. Det er ikke mulig å fradragsføre etter sats dersom bilen anses som yrkesbil. Skal en kreve fradrag for kostnader i forbindelse med yrkesbil må skjema RF-1125 "Bruk av bil" fylles ut og vedlegges selvangivelsen. Ved regnskapsligning må også skjema RF-1084 "Avskrivning" leveres.»

  For at fradrag skal innrømmes er det også en forutsetning at det drives inntektsgivende aktivitet. Det kan unntaksvis aksepteres at fradrag etter sats i enkelte tilfeller vil overstige utleieinntekten. Men dersom fradrag etter sats over flere år overstiger utleieinntektene, vil det trolig ikke være tale om en inntektsgivende aktivetet som berettiger fradrag. Dette følger av alminnelige skatterettslige prinsipper, og kan sies å være en forutsetning etter hovedregelen om fradrag i skatteloven § 6-1: «Det gis fradrag for kostnad som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt."

  "Det kan imidlertid tenkes tilfeller der utleieinntektene ikke skal beskattes som kapitalinntekt, men som virksomhetsinntekt. Hvorvidt utleien skal anses som virksomhet beror på en konkret helhetsvurdering. Vilkårene for virksomhet er at aktiviteten tar sikte på en viss varighet, har et visst omfang, er egnet til å gi overskudd, og drives for skattyters regning og risiko. Det viktigste moment for grensen mellom virksomhet og passiv kapitalforvaltning vil i disse tilfellene være aktivitetens omfang. Ved vurderingen må det legges vekt på hvor mye av avkastningen som skyldes aktiviteten og hvor mye som skyldes kapitalverdien. Vedvarende aktivitet med ikke ubetydelig utleie av løsøre på korttidskontrakter, vil vanligvis anses som virksomhet, se Lignings-ABC "Virksomhet – allment" pkt. 3.3.15 s. 1592. Det kan derfor i prinsippet tenkes at det foreligger virksomhet der egen bruk av bilen fremstår som svært beskjeden sammenlignet med utleieaktiviteten, selv når det kun er tale om ett enkelt utleieobjekt. Det er også et moment i vurderingen hvorvidt utleier mottar vederlag utover dekning av verditap på bilen samt en rimelig avkastning av investert kapital.

  Dersom eier av bilen er selvstendig næringsdrivende og bilen anses som driftsmiddel (dvs. yrkesbil) i næringsvirksomheten, vil utleieinntektene kunne være skattepliktig som virksomhetsinntekt fra første krone. Beløpsgrensen på kr 10 000 gjelder ikke ved utleie i næringsvirksomhet. Ved eventuell utleie til eget selskap må en besørge at utleieprisen samsvarer med markedspris. Det synes umiddelbart ikke særlig aktuelt å leie ut egen privatbil til eget selskap via nettbasert markedsplass. For ordens skyld nevnes det at ovenstående også gjelder for utleie av andre fremkomstmidler. Beløpsgrensen på kr 10 000 gjelder generelt for særskilt utleie av løsøre.

  Dersom utleieinntektene er skattepliktig, og aktiviteten ikke anses som virksomhet, skal inntektene føres i selvangivelsen post 3.1.12. Fradragsberettigede kostnader kan føres i post 3.3.7. Bilskjema som nevnt ovenfor vedlegges selvangivelsen dersom bilen anses som yrkesbil. Dersom utleieaktiviteten anses som virksomhet må næringsoppgave fylles ut og vedlegges selvangivelsen."

  Nabobil anbefaler at du kontakter Skatteetaten direkte dersom du har spørsmål rundt skatt av dine inntekter. 

   

 • Egenandeler og redusert egenandel

  Som leietaker er du juridisk forpliktet til å betale egenandel dersom bilen blir skadet mens du leier den. Merk at du blir belastet med egenandel per skadetilfelle. 

  Leietaker er ansvarlig for følgende egenandeler:

  • Kaskoskader           12 000 kr.
  • Ansvar                    12 000 kr.
  • Brann/tyveri            12 000 kr.
  • Glasskader               2 000 kr.
  • Veihjelp                      500 kr.

  Utleier belastes ikke med egenandel.

  Redusert Egenandel

  Det er mulig å betale for redusert egenandel inntil bilen er hentet. Dette kan du gjøre når du legger inn betalingen for leieforholdet. Her kan du velge mellom to alternativer:

  • 6000 kroner egenandel (100 kr per dag for ordinære biler, 120 kr per dag for varebiler)
  • 2000 kroner egenandel (150 kr per dag for ordinære biler, 200 kr per dag for varebiler)

  NB! Om reparasjonskostnadene er lavere enn egenandelen vil du kun faktureres for beløpet det koster å reparere skaden.

 • Leie av elbil

  På Nabobil.no finner du et godt utvalg av elbiler, og det er vi stolte av! Å leie en elbil er ikke helt det samme som å leie en diesel- eller bensindrevet bil.

  Her er et par ting som er verdt å tenke på:

  • Bilen skal leveres med minimum samme batterinivå som ved henting med mindre annet er avtalt med utleier.
  • Leietaker skal dekke utgifter forbundet med lading under leieforholdet.
  • Vi anbefaler ikke at man leier elbil med kort rekkevidde dersom man skal kjøre langt.
  • Rekkevidden på elbilene varierer fra bil til bil og er stort sett oppgitt i bilannonsen.
  • Benytter man elbil på lengre turer er man selv ansvarlig for å planlegge stopp på ladestasjoner.

  Dersom bilen kjøres tom for strøm vil du bli belastet egenandel for veihjelp 500,- kroner gjennom If sin kaskoforsikring.