Skatt av inntekter

Denne informasjonen er hentet direkte fra Skatteetaten sine hjemmesider. Nabobil påtar seg ikke ansvar for at informasjonen er oppdatert til en hver tid og anbefaler hver enkelt å sette seg inn i regelverket som gjelder. Nabobil anbefaler at du kontakter Skatteetaten direkte dersom du har spørsmål rundt skatt av dine inntekter. 

Ved bilutleie via nettbasert markedsplass gjelder de ordinære regler for beskatning av inntekt fra utleie av løsøre. Du er selv ansvarlig for å innrapportere inntekter i din skattemelding. 

Du er skattepliktig fra første krone dersom brutto utleieinntekt overstiger kr 10 000,–. Videre er du fradragsberettiget for administrasjonsgebyret som Nabobil.no har belastet (25 %) og kr 2,80* per kilometer kjørt når leietaker dekker drivstoff. Det er viktig å påpeke at fradrag etter kilometersats forutsetter at bruk av bilen ifbm. utleie (og evt. annen inntektsgivende aktivitet) ikke overstiger 6000 kilometer i inntektsåret. Dersom kjørte kilometer overstiger 6000 i inntekstsåret skal bilen regnskapsbehandles som yrkesbil (les mer lenger ned).

Det vil beregnes en skattesats på 23 % av dine nettoinntekter i 2018. 

* Km fradrag for inntektsåret 2018: 3,50 - 20% (drivstoff) = 2,80 kr

Utdrag fra: Skatteplikt ved utleie av bil som formidles via nettbasert markedsplass

"Dersom bilen utelukkende brukes til inntektsgivende bilutleie (og/eller yrkeskjøring) anses bilen som yrkesbil. Bilen anses også som yrkesbil dersom kjøring i forbindelse med inntektsgivende bilutleie (og/eller yrkeskjøring – både i lønnet arbeid og virksomhet) utgjør minst 6000 km per år. Forholdene over en treårsperiode bør imidlertid legges til grunn, se Lignings-ABC "Bil – fradrag for bilkostnader" pkt. 2.2.2 s. 184.

Hvis det er tale om en yrkesbil gis det i utgangspunktet fradrag for alle kostnader ved bilholdet. Det skal imidlertid foretas en tilbakeføring av privat bruk der utleier også bruker bilen privat, slik at fradraget vil bli redusert i henhold til skatteloven § 6-12. Det er ikke mulig å fradragsføre etter sats dersom bilen anses som yrkesbil. Skal en kreve fradrag for kostnader i forbindelse med yrkesbil må skjema RF-1125 "Bruk av bil" fylles ut og vedlegges selvangivelsen. Ved regnskapsligning må også skjema RF-1084 "Avskrivning" leveres.»

For at fradrag skal innrømmes er det også en forutsetning at det drives inntektsgivende aktivitet. Det kan unntaksvis aksepteres at fradrag etter sats i enkelte tilfeller vil overstige utleieinntekten. Men dersom fradrag etter sats over flere år overstiger utleieinntektene, vil det trolig ikke være tale om en inntektsgivende aktivetet som berettiger fradrag. Dette følger av alminnelige skatterettslige prinsipper, og kan sies å være en forutsetning etter hovedregelen om fradrag i skatteloven § 6-1: «Det gis fradrag for kostnad som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt."

"Det kan imidlertid tenkes tilfeller der utleieinntektene ikke skal beskattes som kapitalinntekt, men som virksomhetsinntekt. Hvorvidt utleien skal anses som virksomhet beror på en konkret helhetsvurdering. Vilkårene for virksomhet er at aktiviteten tar sikte på en viss varighet, har et visst omfang, er egnet til å gi overskudd, og drives for skattyters regning og risiko. Det viktigste moment for grensen mellom virksomhet og passiv kapitalforvaltning vil i disse tilfellene være aktivitetens omfang. Ved vurderingen må det legges vekt på hvor mye av avkastningen som skyldes aktiviteten og hvor mye som skyldes kapitalverdien. Vedvarende aktivitet med ikke ubetydelig utleie av løsøre på korttidskontrakter, vil vanligvis anses som virksomhet, se Lignings-ABC "Virksomhet – allment" pkt. 3.3.15 s. 1592. Det kan derfor i prinsippet tenkes at det foreligger virksomhet der egen bruk av bilen fremstår som svært beskjeden sammenlignet med utleieaktiviteten, selv når det kun er tale om ett enkelt utleieobjekt. Det er også et moment i vurderingen hvorvidt utleier mottar vederlag utover dekning av verditap på bilen samt en rimelig avkastning av investert kapital.

Dersom eier av bilen er selvstendig næringsdrivende og bilen anses som driftsmiddel (dvs. yrkesbil) i næringsvirksomheten, vil utleieinntektene kunne være skattepliktig som virksomhetsinntekt fra første krone. Beløpsgrensen på kr 10 000 gjelder ikke ved utleie i næringsvirksomhet. Ved eventuell utleie til eget selskap må en besørge at utleieprisen samsvarer med markedspris. Det synes umiddelbart ikke særlig aktuelt å leie ut egen privatbil til eget selskap via nettbasert markedsplass. For ordens skyld nevnes det at ovenstående også gjelder for utleie av andre fremkomstmidler. Beløpsgrensen på kr 10 000 gjelder generelt for særskilt utleie av løsøre.

Dersom utleieinntektene er skattepliktig, og aktiviteten ikke anses som virksomhet, skal inntektene føres i selvangivelsen post 3.1.12. Fradragsberettigede kostnader kan føres i post 3.3.7. Bilskjema som nevnt ovenfor vedlegges selvangivelsen dersom bilen anses som yrkesbil. Dersom utleieaktiviteten anses som virksomhet må næringsoppgave fylles ut og vedlegges selvangivelsen."

Nabobil anbefaler at du kontakter Skatteetaten direkte dersom du har spørsmål rundt skatt av dine inntekter.