Sist oppdatert: 14. juli 2021

Følgende vilkår gjelder ved utleie av privatbil gjennom nettstedet under domenet http://nabobil.no (''Nabobil'').

nabobil.no drives av Nabobil.no AS (org.nr. 915 377 297 MVA) med registrert adresse Møllergata 8, 0179 Oslo (“Nabobil”).

1. Registrering av utleiebil

Når du registrerer deg for utleie på nabobil.no må du identifisere en eller flere personbiler du ønsker å gjøre tilgjengelig for utleie gjennom nettstedet. Dersom du ikke er juridisk eier av bilen, vil forsikringen som tilbys av Nabobil gjennom IF Forsikring NUF kun omfatte deg dersom du har skriftlig gyldig fullmakt for utleie av bilen fra den juridiske eieren av bilen. Bruk mal for utfyllelse av fullmakt og send inn via kontaktskjema. Fullmakt må deles med Nabobil før bilen kan leies ut.

Bilen(e) må til enhver tid oppfylle Nabobils krav til utleiebiler. Nabobil kan fritt oppdatere og endre kravene til utleiebiler, og du plikter å fjerne biler som ikke oppfyller slike nye krav fra tjenesten. Oppdaterte krav til utleiebiler vil bli gjort tilgjengelig på nabobil.no.

2. Avtale om utleie

Når du godtar en reservasjon fra en leietaker, inngås bindende leieavtale mellom deg som utleier og leietaker. Tid og sted for påbegynnelse og avslutning av leieforholdet avtales direkte mellom deg og leietaker. I tillegg skal følgende vilkår anses som del av leieavtalen mellom deg og leietaker:

1. Utleiepris opplyst av utleier på nabobil.no

2. Utleiers beskrivelse av utleiebilen på nabobil.no,

3. Disse vilkårene for utleiere,

4. Nabobils vilkår for leietakere,

5. Nabobils krav til utleiebiler,

6. Nabobils krav til leietakere,

7. If Forsikringsvilkår for Privat Kaskoforsikring for kjøretøy utleid gjennom Nabobil.

3. Bilens tilgjengelighet

Du plikter å stille bilen til leietakers disposisjon på det avtalte tidspunktet. Bilens plassering må fremgå av profilsiden din, og bilen må være tilgjengelig på dette stedet ved leieperiodens start. Skal bilen leveres et annet sted må dette være avtalt.

4. Utleiegebyr

Du fastsetter selv bilens utleiepris på nabobil.no, og kan foreta senere justeringer av denne. Nabobil krever et gebyr for å la deg bruke tjenesten for utleie av bil. Nabobil forbeholder seg retten til å endre gebyret. Oppdatert gebyrliste vil til enhver tid være tilgjengelig på nabobil.no. Ved beregning av gebyr skal det gebyret som fremgår av nabobil.no på tidspunktet bilen leies ut legges til grunn.

5. Utbetaling av leie

Leietaker betaler den fastsatte utleieprisen til Nabobil. Nabobil vil overføre fastsatt utleiepris med fradrag av utleiegebyret innen 14 dager etter at leieforholdet er avsluttet.

Du har ikke rett til å kreve noe vederlag fra leietaker i forbindelse med leieavtalen utover det som innkreves av Nabobil i samsvar med leieavtalen. Forsøk på å innkreve slikt ytterligere vederlag utgjør et vesentlig mislighold av disse vilkårene for utleiere og leieavtalen med leietaker.

Vi forbeholder oss retten til å motregne eventuelle krav vi måtte ha mot deg i beløpet.

Vi gjør oppmerksom på at du er fullt ut ansvarlig for alle avgifter og utgifter som oppstår i forbindelse med avtalen om utleie av bilen, med mindre annet er spesifisert i disse vilkårene eller Nabobils vilkår for leietakere.

I henhold til lov er vi pålagt å rapportere om leieinntekter vi har overført til deg. For å oppfylle denne plikten er vi avhengig av å motta visse opplysninger fra deg. Før vi har mottatt den nødvendige informasjonen kan vi holde tilbake dine leieinntekter.

Økonomiske krav som følger av at det har blitt utbetalt for mye for et leieforhold, der leietaker har hatt utlegg som skal dekkes av utleier eller liknende overdras til Arvato Finance AS. Kunden vil motta og er forpliktet til å betale krav fra Arvato Finance AS. Det kan påbeløpe et fakturagebyr på fakturaer utstedt av Arvato Finance AS.

6. Vedlikehold

Utleiebilen skal være registrert i Motorvognregisteret, EU-godkjent og til enhver tid være i forsvarlig kjørbar tilstand og god mekanisk stand. Utleiebilen skal være bygget, innrettet, utstyrt og vedlikeholdt slik at den kan brukes uten å volde fare eller ulempe for føreren eller andre. Utleier plikter å påse at bilen tilfredsstiller kravene i lov og/eller forskrift. Dette gjelder både tekniske krav til bilen og krav til dekk mv. Utleier plikter å kontrollere at bilen til enhver tid samsvarer med de nevnte krav. Dersom eventuelle avvik oppdages skal utleier gjennomføre tiltak for utbedring omgående.

Økonomisk tap og skader som oppstår i leieforholdet som følge av manglende EU-godkjenning eller brudd på lovpålagte krav skal dekkes av utleier, herunder Nabobils utgifter til å skaffe leietaker ny bil som følge av dette. Forsikring tegnet av Nabobil dekker ikke tap eller skade som oppstår på bakgrunn av slike forhold. Nabobil forbeholder seg retten til å nekte å liste opp bilen eller fjerne den fra nabobil.no inntil bilen tilfredsstiller kravene i dette punkt og Nabobils krav til utleiebiler.

7. Skader

Skaderapportering

Du plikter å inspisere utleiebilen etter hver utleieperiode. Dersom du oppdager skade(r) du mener er forårsaket av leietaker, skal dette dokumenteres og rapporteres til Nabobil umiddelbart etter at du ble klar over skaden, og senest 48 timer etter tilbakelevering av bilen. Skader skal meldes ved bruk av standard skademeldingsskjema tilgjengelig på nabobil.no. Du plikter å samarbeide med Nabobil, forsikringsselskap og deres representanter ved undersøkelse av skaden. Dersom du unnlater å rapportere om skader som beskrevet i dette avsnittet, eller unnlater å samarbeide ved undersøkelse, kan Nabobil og/eller forsikringsselskapet avvise ethvert krav om utbetalinger knyttet til den aktuelle skaden.

Ved behandling av skadesaker kan Nabobil og/eller vår forsikringspartner utlevere informasjon, herunder personopplysninger om ditt forsikringsoppgjør, til leietaker for å kunne innkreve egenandel fra leietaker.

Fysisk skade på utleiebilen

Nabobil samarbeider med If Skadeforsikring NUF om forsikring av utleieres økonomiske interesser i utleiebilen med en forsikringssum opp til 1 million kr ("Utleieforsikringen"). Forsikringen gjelder til fordel for den registrerte eier av utleiebilen som angitt i forsikringsbevis som skal være mottatt av utleier før bilen overlates til leietaker. Forsikringens dekningsomfang fremgår av If Forsikringsvilkår for Privat Kaskoforsikring for kjøretøy utleid gjennom Nabobil gjeldende på tidspunktet for start av utleieperioden ("Forsikringsvilkårene"). Forsikringen dekker ikke under noen omstendighet skader som er oppstått før reservasjonen er bekreftet og utleieprisen er innbetalt til Nabobil av leietaker.

I visse tilfeller kan Nabobil tilby deg som utleier autotaksering som et alternativ til forsikringsdekning. Dersom du aksepterer et slikt tilbud om autotaksering vil du motta et kontantoppgjør for skadene basert på taksten utført av en av Nabobils partnere. Leietaker faktureres for egenandel på samme måte som ved forsikringsoppgjør (faktisk kostnad, men maks opptil egenandelsbeløpet). Denne kontantutbetalingen representerer dermed det endelige oppgjøret for skaden.

Dersom tyveri eller skade på utleiebilen helt eller delvis dekkes av Utleieforsikringen eller utleiebilens ordinære forsikring er din rett til å kreve erstatning fra leietaker begrenset tilsvarende.

Nabobil er ikke ansvarlig for tyveri, skade eller tap av utleiebilen eller andre eiendeler tilhørende utleier. Vi anbefaler at du fjerner alle personlige eiendeler før du gjør bilen tilgjengelig for reservasjon.

Bilansvar

Utleier er pålagt å ha egen ansvarsforsikring i tråd med bilansvarsloven selv om leieforholdet omfattes av Nabobils forsikring i IF Skadeforsikring NUF. Forsikringsselskapet kan på nærmere vilkår fastsatt i bilansvarsloven kreve regress fra eier eller bruker av bilen, blant annet dersom skaden er voldt ved grov uaktsomhet. Dersom skaden er forårsaket av leietaker skal forsikringsselskapet normalt rette et slikt regresskrav mot Leietaker. For ordens skyld presiseres likevel at leietaker er ansvarlig overfor deg for ethvert krav om regress fra forsikringsselskapet for skader som har oppstått i løpet av utleieperioden, med mindre kravet skyldes bilens tekniske tilstand eller at du på annen måte har opptrådt grovt uaktsomhet.

8. Nabobil Uten Nøkkel

Dette punkt 8 gjelder for utleiere som har installert eller ønsker å installere bilen med Nabobil Uten Nøkkel.

Utleier kan velge å installere Nabobil Uten Nøkkel i bilen på de lokasjoner der dette tilbys. Bilen kan da åpnes ved bruk av Nabobil-appen istedenfor nøkkel, og kan leies ut uten at nøkkel overleveres til leietaker. For å kunne installere Nabobil Uten Nøkkel gjelder følgende krav.

Teknologien som er brukt for Nabobil Uten Nøkkel er ikke kompatibel med alle biltyper og dette må derfor avklares med Nabobil på forhånd. Disse vilkårene gir ikke utleier en rett til å installere Nabobil Uten Nøkkel selv om vilkårene over er oppfylt. Nabobil står fritt til å velge om utleier kan installere Nabobil Uten Nøkkel.

For å installere Nabobil Uten Nøkkel må utleier kontakte Nabobil for å avtale tid og sted for slik installasjon. Installasjonen skal ikke utføres av andre enn foreskrevet av Nabobil. Nabobil eier alle installasjoner i tilknytning til Nabobil Uten Nøkkel, herunder boksen.

Dersom det er noe feil på installasjoner for Nabobil Uten Nøkkel må utleier kontakte Nabobil umiddelbart. Eventuelle undersøkelser og reparasjoner skal ikke gjennomføres av andre enn Nabobils oppgitte partner. Nabobil dekker kostnader til undersøkelser og reparasjoner av installasjonen, så lenge dette ikke skyldes forhold som kan knyttes til utleier. Dersom andre enn Nabobils partnere benyttes vil Nabobil ikke dekke utgiftene til undersøkelser, reparasjoner eller liknende.

Utleier kan velge å avinstallere Nabobil Uten Nøkkel. Nabobil dekker kostnadene for slik avinstallering gitt at bilen er utleid minimum fem ganger etter at Nabobil Uten Nøkkel ble installert. Forespørsel om avinstallering gjøres gjennom skjema for avinstallering av Nabobil Uten Nøkkel. Ønsker utleier å avinstallere før fem leieforhold med Nabobil Uten Nøkkel er gjennomført vil kostnaden for avinstallering belastes utleier. Utleier skal kontakte Nabobil minst 30 dager før Nabobil Uten Nøkkel ikke lenger skal benyttes, for eksempel på grunn av salg av bilen, for å avtale avinstallasjon av Nabobil Uten Nøkkel. Dersom varslingsfristen på 30 dager ikke overholdes, kan Nabobil fakturere deg som utleier for kostnaden for utstyret.

9. Ansvarsfraskrivelse

Nabobil.no er en tjeneste som hjelper bileiere og leietakere med å komme i kontakt på en enkel og effektiv måte. Nabobil tilbyr en plattform for avtaleinngåelse mellom utleier og leietaker, samt håndtering av leiebetaling og etablering av Utleieforsikringen som nærmere beskrevet i disse vilkårene for utleiere. Nabobil skal ikke under noen omstendighet anses part i noen avtale om utleie av bil.

Nabobil frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar for leieavtalens oppfyllelse, dette inkluderer, men er ikke begrenset til, tap som følge av at bilen ikke returneres på avtalt sted eller tidspunkt, samt leietakers øvrige handlinger eller passivitet.

10. Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

11. Endringer

Nabobil forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Oppdaterte vilkår vil bli gjort tilgjengelig på nabolbil.no. Dersom endringene i vilkårene etter Nabobils vurdering innebærer en vesentlig endring av utleier eller leietakers rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på nabobil.no 30 dager før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på nabobil.no godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke Nabobil.no.